Gespe­cialiseerd

in zek­er­heid!

ZEK­ER­HEID

Kredietverzekering

Een kredi­etverzek­er­ing is het meest uit­ge­breide credit

man­age­ment instru­ment. Naast een online toe­gang tot een data­base met infor­matie over de kredi­et­waardigheid van

tien­tallen miljoe­nen bedri­jven en een wereldwijd

incas­sonetwerk biedt een kredi­etverzek­er­ing u de zek­er­heid van uitk­er­ing als uw afne­mers niet aan hun

betal­ingsver­plicht­ing kun­nen vol­doen.

Naast de tra­di­tionele vorm van kredi­etverzek­eren waar­bij de gehele omzet ter verzek­er­ing wordt aange­bo­den zijn er

aller­lei vari­anten mogelijk.

Wij kun­nen u al van dienst zijn bij het verzek­eren van één enkele trans­ac­tie. Neem geheel vri­jbli­jvend con­tact met ons op om de spec­i­fieke mogelijkhe­den voor uw bedrijf te bespreken.

Als u al verzek­erd bent kunt u bij ons terecht voor een gratis sec­ond opin­ion.

Wij hebben een samen­werk­ingsovereenkomst met

kredi­etverzek­er­ings­maatschap­pi­jen in bin­nen– en buiten­land zodat wij altijd in staat zijn om een passende oploss­ing voor uw bedrijf te bieden.