Gespe­cialiseerd

in zek­er­heid!

ZEK­ER­HEID

Handelsinformatie

Door gebruik te maken van online han­delsin­for­matie kunt u uw (toekom­stige) afne­mers, lever­anciers en con­cur­renten op hun kredi­et­waardigheid toet­sen.
Ook hier staat maatwerk voorop! Een enkele toets­ing, een kredi­etlim­iet met per­ma­nente bewak­ing tot en met een

uit­ge­breid rap­port, gebruiksvrien­delijkheid staat voorop! U hoeft geen ingewikkelde ramin­gen te maken en u loopt geen finan­cieel risico met niet ver­bruikte een­heden.

De ver­strekte kredi­etlim­i­eten komen recht­streeks van een kredietverzekeraar!

U heeft dus snel de beschikking van een een­duidig en

pro­fes­sioneel oordeel over de kredi­et­waardigheid van meer dan 50 miljoen bedri­jven in 176 lan­den. Dit alles in de door u gewen­ste taal dus ook ideaal voor uw buiten­landse dochteron­derne­min­gen.

Via de online appli­catie heeft u tevens de mogelijkheid de gegevens van uw deb­i­teuren weer te geven in inter­es­sante man­age­mentin­for­matie.

Wilt u meer weten over de ver­schil­lende vor­men van

han­delsin­for­matie? Neem dan con­tact met ons op.