Gespe­cialiseerd

in zek­er­heid!

ZEK­ER­HEID

Factoring

Financieren op basis van uw deb­i­teuren­porte­feuille.
Voor bedri­jven die graag de beschikking willen hebben over meer finan­ciële speel­ruimte bemid­de­len wij in de

tot­stand­kom­ing van fac­tor­ing.

Werkkap­i­taal­fi­nancier­ing kan off bal­ance plaatsvin­den en geeft u finan­ciële slag­vaardigheid en groeikracht.

Wij werken met par­ti­jen die bankon­afhanke­lijk zijn of wel ver­bon­den zijn aan een bank maar bankon­afhanke­lijk kun­nen oper­eren. De markt voor fac­tor­ing is de laat­ste jaren in een stroomver­snelling ger­aakt waar­door er veel mogelijkhe­den en vor­men van fac­tor­ing zijn bijgekomen. In com­bi­natie met een kredi­etverzek­er­ing kun­nen risico’s zelfs tot 100% wor­den overgenomen!