Gespe­cialiseerd

in zek­er­heid!

ZEK­ER­HEID

Welkom bij Delta Credit Management

Met de exper­tise van Delta Credit Man­age­ment bent u

verzek­erd van een passend advies op alle facetten van credit man­age­ment. Wij lev­eren maatwerk voor uw bedrijf en

oper­eren onafhanke­lijk in de markt.

Voor het beperken van uw huidige of toekom­stige debiteurenrisico’s of een werkkap­i­taal­fi­nancier­ing zijn wij de juiste par­tij! Ook als u op zoek bent naar een enkele

han­delsin­for­matie over een (poten­tiële) afnemer,

kredi­etverzek­er­ing van (een deel van) uw omzet, incasso van één of meerdere vorderin­gen of fac­tor­ing neem dan geheel vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Met ruim veer­tig jaar aan ervar­ing ken­nen wij de markt en de verkri­jg­bare pro­ducten als geen ander. Wij vin­den de passende oploss­ing voor uw behoefte en daar­bij zor­gen wij er voor dat u tevre­den bli­jft met uw keuze door u, waar nodig, te onder­s­te­unen in de dagelijkse uitvo­er­ing en bij te staan met adviezen.

U vindt op deze site een overzicht van de pro­ducten en

dien­sten van Delta Credit Man­age­ment, inclusief een beknopte uit­leg.

Wilt u meer infor­matie?
Gewoon even een afspraak maken of down­load hier het

aan­vraag­for­mulier voor een vri­jbli­jvende offerte kredietverzekering.